NFS PRODÜKSİYON TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli kullanıcılarımız ve tedarikçilerimiz, bu metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; veri sorumlusu olarak hareket eden NFS PRODÜKSİYON TİC.LTD.ŞTİ.(“NFS PRODÜKSİYON”) olarak, bu sorumluluğumuzun tam idraki ile, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili konularda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız;

Bu kapsamda; kişisel verileriniz, KVKK’ nın 5. Maddesinde belirtilen şekilde sözleşmenin kurulması ve ifası sağlamak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi sağlamak için zaruri olduğu ölçüde ve yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği sürede işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sözleşmelerin ifasını sağlayabilmek amacı ile tedarikçilerimize yurtiçinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile tarafınızca paylaşılması ile toplanmaktadır.

Ayrıca siz kullanıcılarımızın açık rıza beyanında bulunması halinde; daha etkili hizmet sunabilmek , tanıtım ve kampanyalarımız hakkında bilgilendirme amacı ile işlenmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’ nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, kimliğinizi ibraz ederek ya da noter kanalıyla “Hoşnudiye Mah.Ayşen Sok. NO:28/23 Tepebaşı ESKİŞEHİR” adresine ve şirketimizin info@memleketimde.net e-mail adresine yazılı olarak güvenli elektronik imza veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

  NFS PRODÜKSİYON TİC. LTD.ŞTİ Hoşnudiye Mah. Ayşen Sok. NO:28/23 Tepebaşı ESKİŞEHİR info@memleketimde.net

  Kişisel Verilerin Korunması Kanuna İlişkin Başvuru ve Bilgilendirme Formları

 • BAŞVURU FORMU
 • KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE VERİ İMHA POLİTİKASI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ